110kV-hoogspanningsstation westelijk Friesland

2018 - heden

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Hierdoor kunnen duurzame initiatieven, zoals het geplande Windpark Fryslân worden aangesloten op het net.

Omniplan is onder de rijkscoördinatieregeling betrokken bij het verkrijgen van een onherroepelijk inpassingsplan met bijbehorende MER en vergunningen zodat de bouw kan starten. Ook wordt er strategisch omgevingsmanagement opgezet en uitgevoerd, inclusief stakeholderanalyse, participatie- en omgevingsmanagement. Het doel hiervan is het inleven in het heersende sentiment en daarmee het creëren van draagvlak voor de oplossing. Onderdeel van het omgevingsmanagement is ook de afstemming met de gemeente, provincie, waterschap en andere belanghebbende organisaties zoals natuur- en milieuorganisaties alsook omwonende (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Daarnaast vindt er ook afstemming met de ministeries van EZK, BZK en IenW (RWS) plaats.

Bovendien is Omniplan betrokken bij de meer organisatorische kant van het project. Denk hierbij aan het voorstellen van oplossingen op het moment dat de voortgang van het project stagneert (qua proces of inhoud), het samenstellen en aansturen van het projectteam en het in het oog houden van de projectvoortgang in termen van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico's. Eventueel vindt hier een rapportage over plaats aan het management en de directie. Het project is altijd binnen de planning en binnen budget gebleven. Er wordt dan ook met name gewerkt aan het verkrijgen van acceptatie voor het proces.Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.