Aanpak Stikstof Utrecht

2022 - heden

De landelijke problematiek rondom stikstofuitstoot raakt ook de provincie Utrecht. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening, maar is ook verantwoordelijk voor het herstel en behoud van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Door het rijk is het Nationaal Programma Landelijk Gebied vastgesteld. In dit programma is in bredere zin aangegeven welke maatregelen in het landelijk gebied, waaronder stikstof, nodig zijn.

Voor enkele gebieden rondom Natura 2000 gebieden wordt een gebiedsgerichte aanpak opgezet. Hierin wordt met overheden, belangenorganisaties en boeren uit  het gebied een pakket van maatregelen ontwikkeld. De nadruk daarbij ligt op het vinden van integrale oplossingen voor stikstof, kringlooplandbouw, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Een grote puzzel met veel onbekende puzzelstukjes.

Omniplan vervult voor enkele gebieden de rol van gebiedscoördinator. Het opzetten van de gebiedsgerichte aanpak en het opzetten van participatiebijeenkomsten maakt onderdeel uit van het werk.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.