Offshore windparken Gemini 1&2

Het Gemini-project omvat de realisatie van twee windparken van elk 75 windturbines (samen 600 MW) op circa 85 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Met een hoogspanningskabel door de Waddenzee naar de Eemshaven wordt aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Voor dit project verzorgden wij diverse werkzaamheden.

  • In beeld brengen van de benodigde vergunningen
  • Aansturen adviesbureau bij opstellen onderzoeken en vergunningaanvragen
  • Afstemmen kabeltracé met grondeigenaren en kabel- en leidingbeheerders

Door de bekendheid van Omniplan met de projectomgeving en de relevante partijen was het mogelijk op korte termijn aan de vraag van de opdrachtgever Typhoon Offshore te voldoen.

Kadastrale investarisatie

Voor dit project is een kadastrale inventarisatie uitgevoerd naar de grondeigenaren en grondgebruikers op de verschillende tracéalternatieven. Naast de situaties van volledig eigendom zijn tevens alle overige rechten in beeld gebracht. Daarbij valt te denken aan rechten van opstal (bijvoorbeeld bij windturbines op land) en rechten van erfpacht. Deze werkzaamheden hebben geresulteerd in een heldere rapportage, aangevuld met overzichtskaarten.
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.