Omgevingsadvies dijkversterking Noordzeekanaal

2017

Waterveiligheid is een thema dat grote delen van Nederland raakt. De dijken langs het Noordzeekanaal zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarbij zij aan de normen van een primaire kering zijn getoetst. Een aantal dijksecties is daarbij afgekeurd en een dijkversterkingsprogramma werd opgezet om de dijk langs het kanaal weer te laten voldoen aan de norm.  

De benadering van waterveiligheid is onlangs veranderd. Dit heeft in 2017 geresulteerd in de wijziging van de Waterwet. Daarin richt de primaire bescherming zich op de grote buitenwateren (Noordzee en grote rivieren), hierdoor zijn de achterliggende gebieden beschermd. In het geval van het Noordzeekanaal wordt het water gekeerd bij de zeesluizen in IJmuiden, de Oranjesluizen in Amsterdam en diverse sluizencomplexen in de Lek. De primaire kering langs het Noordzeekanaal kan daardoor worden afgewaardeerd naar de status als ‘regionale kering’. Aangezien de dijk wordt afgewaardeerd en de uitgangspunten van het dijkversterkingsprogramma daarop moeten worden aangepast, is de scope van het dijkversterkingsprogramma langs het gehele Noordzeekanaal herzien. 

Omniplan is gevraagd om ten behoeve van deze scopewijziging een raakvlakanalyse voor het Noordzeekanaal (van IJmuiden tot en met Amsterdam) en gebiedsscans voor specifieke afgekeurde dijksecties op te stellen. Ook assisteert Omniplan de omgevingsmanager bij het opstellen van een communicatiestrategie. Het vinden en benoemen van meekoppelkansen was daarbij een van de belangrijke opgaven die is meegegeven. Omniplan levert tevens de Assistent Omgevingsmanager die als rechterhand fungeert van de omgevingsmanager bij gesprekken met stakeholders en vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.